Domov pro seniory VrbnoMÍSTNÍ A ČASOVÁ DOSTUPNOST POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Kvalitou poskytovaných služeb v Domově pro seniory Vrbno, p. o. je především komfort využívání této služby. Domov je zařízen bezbariérově a umožňuje uživatelům využívat veškeré zázemí dostupné v areálu i mimo něj. Domov je umístěn v klidné části obce, zhruba dva kilometry od centra města. Dostupnost veřejných služeb je u uživatelů se zhoršenou mobilitou zajištěna bezplatným využitím služebního auta, u mobilních uživatelů využitím dostupné veřejné dopravy.

MÍSTO POSKYTOVANÉ SLUŽBY

Domov pro seniory Vrbno, p. o. se nachází v Mnichově, místí části města Vrbno pod Pradědem v malebné zalesněné oblasti podhůří Hrubého Jeseníku, necelé 3 km od města Vrbna pod Pradědem a 9 km od lázní Karlova Studánka. Poskytování péče seniorům zde má tradici od padesátých let minulého století.

ČAS POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Služba je poskytována nepřetržitě v průběhu celého kalendářního roku.

MÍSTNÍ DOSTUPNOST

Sídlo poskytované sociální služby se nachází na adrese Mnichov 262, Vrbno pod Pradědem při hlavní cestě z Vrbna pod Pradědem do Zlatých Hor.

DOSTUPNOST K SÍDLU SLUŽBY

K budově je možno dojít z přímo z Vrbna pod Pradědem pěšky frekventovanou cestou, klidnější cestou přes místní část Železná, či autobusovou dopravou, přičemž autobusová zastávka se nachází zhruba 100 metrů od budovy.

Z obce Vrbno pod Pradědem se občané dostanou místním autobusovým spojem:
• ze zastávky Vrbno pod Pradědem, centrum (směr z Bruntálu) do zastávky Vrbno pod Pradědem, Mnichov, Domov důchodců. Celková vzdálenost je 4 kilometry, čas zhruba deset minut.
• ze zastávky Vrbno pod Pradědem, Dřevo kombinát (směr z Ludvíkova, Karlovy Studánky) do zastávky Vrbno pod Pradědem, Mnichov, Domov důchodců. Celková vzdálenost je 6 kilometry, čas zhruba šest minut.
Dostupnost auty je velmi dobrá, sídlo služby se nachází bezprostředně u hlavní silnice, před budovou je dostatek míst k parkování.

ZÁZEMÍ POSKYTOVANÉ SLUŽBY

Domov má vlastní stravovací provoz, prádelnu, kotelnu a výtah z přízemí do 1. poschodí. Služba je pobytová, poskytována celoročně, 24 hodin denně. Objekt Domova je čtyřpodlažní, a to včetně sklepu a půdních prostor. Kolem budovy se nachází velká zahrada se záhony, okrasnými keři, posezením pro uživatele, ohništěm, kuželkami a trenažery pro cvičení. Vstup do zahrady i celé budovy Domova je bezbariérový.

Pro vstup osob do Domova je určen hlavní vchod směrem od hlavní cesty, hned vedle vchodových dveří je umístěna recepce. Recepce je zpravidla v provozu každý den od 6:30 do 18:00. V případě, že je budova uzamčena slouží ke vstupu do budovy zvonek, kterým je možno přivolat pracovníky.

Kanceláře vedoucích pracovníků se nachází v prvním patře, kanceláře pracovníků v přímé péči v přízemí a prvním patře. Sesterna zdravotnických pracovníků je v prvním patře.

ZÁKLADNÍ ČINNOSTI POSKYTOVANÝCH SLUŽEB

• Poskytnutí ubytování, úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení
• Poskytnutí stravy
• Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
• Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
• Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
• Sociálně terapeutické činnosti
• Aktivizační činnosti
• Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
• Zdravotní péče

POSLÁNÍ SLUŽBY

Posláním Domova pro seniory Vrbno p. o. je poskytnout ubytování, stravování a celodenní péči osobám, které z důvodu věku a zdravotního omezení potřebují soustavou péči druhé osoby a nemohou trvale žít ve svém domácím prostředí. Domov pro seniory Vrbno p. o. podporuje soběstačnost a samostatnost uživatelů služby, vytváří důstojnou náhradu za klidné domácí prostředí, které se co nejvíce blíží běžnému způsobu života a snaží se alespoň částečně zachovávat sociální vazby na rodinu a veřejné služby.

CÍLE POSKYTOVANÉ SLUŽBY

• Uživatel služby, který je spokojený s úrovní ubytování, stravování a nabídkou sociálně aktivizačních činností
• Uživatel, který důstojně prožije poslední životní etapu v prostředí, které podle dostupných možností co nejvíce připomíná přirozené prostředí domova
• Uživatel, který využívá poskytovanou sociální službu nastavenou dle svých individuálních cílů, potřeb a přání
• Uživatel spokojený s poskytovanou úrovní péče a podpory, která mu pomůže co nejdéle zachovat jeho soběstačnost

CÍLOVÁ SKUPINA UŽIVATELŮ

Domov pro seniory Vrbno p. o. poskytuje sociální službu osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku (mladším i starším seniorům od 60 let) a potřebují pravidelnou pomoc a podporu jiné fyzické osoby zejména při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, při zajištění stravování, ubytování, hygieny, zdravotní a ošetřovatelské péče. Cílovou skupinu uživatelů tvoří uživatelé:
• s trvalým bydlištěm ve Vrbně pod Pradědem
• se sociálními vazbami na Město Vrbno pod Pradědem a okolí
• s trvalým bydlištěm v Moravskoslezském kraji

OKRUH OSOB, KTERÝM NELZE SLUŽBY POSKYTOVAT

• osoby, které nesplňují požadovanou věkovou hranici
• osoby, jejichž zdravotní stav vyžaduje specializovanou péči ve zdravotnickém zařízení
• osoby, které trpí závažnými akutními infekčními nemocemi
• osoby, u nichž je důvodný předpoklad, že by jejich chování z důvodu duševní poruchy narušovalo kolektivní soužití
• osoby, které nepotřebují pravidelnou pomoc druhé osoby
• osoby, které nespadají do lokální spádové oblasti Moravskoslezského kraje

DŮVODY, PROČ NEJSME SCHOPNI POSKYTNOUT SOCIÁLNÍ SLUŽBU VŠEM ŽADATELŮM

• jedná se o žadatele, který nespadá do cílové skupiny (žadatel mladší 60 let, osoby závislé na návykových látkách, osoby s poruchami autistického spektra apod.)
• kapacitní důvody zařízení (uživatelé jsou ubytováni na pokojích s uživatelem stejného pohlaví, nebo v párech)
• nemožnost splnit požadavky uživatele na ubytování a stravování

ZÁSADY POSKYTOVANÉ SLUŽBY

• Dodržujeme práva uživatelů
• Podporujeme a respektujeme individualitu, svobodné rozhodování a vlastní vůli uživatelů
• Přizpůsobujeme službu potřebám uživatelů
• Usilujeme o vzájemnou toleranci a důvěru
• Zohledňujeme tradice a zvyky uživatelů