NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD• Vstupem do Domova se návštěva zavazuje k dodržování tohoto Návštěvního řádu.

• Návštěva svůj příchod hlásí vždy službu konajícímu pracovníkovi ve vrátnici. Zapisuje se do Knihy návštěv. Návštěvy lze trávit na pokoji klienta. Při návštěvách na pokojích je nutno chování přizpůsobit tak, aby nerušilo klid ostatních obyvatel.

• Návštěvy lze trávit také v klubovně, na zahradě, v jídelně či na některém předem určeném místě. Do ostatních prostor je návštěvám bez svolení nebo doprovodu personálu vstup zakázán.

• V případě, že návštěva s uživatelem opouští areál domova, je dobré tuto skutečnost nahlásit.

• Návštěvám je umožněno přinést sebou domácí zvíře. Tuto skutečnost nahlásí ve vrátnici a návštěva pak proběhne v klubovně nebo na zahradě. Za bezproblémový průběh návštěvy se zvířetem zodpovídá v plném rozsahu majitel zvířete.

• Návštěvy nesmí přemisťovat bez vědomí personálu inventář a během návštěvy zachovávají klid a pořádek. Ukončení návštěvy a odchod z oddělení ohlásí personálu vrátnice.

• Kouření je dovoleno pouze v prostorech k tomu určených.

• Nedoporučujeme přinášet obyvatelům našeho Domova potraviny, které jsou v rozporu s jejich dietou. Mohou způsobit zdravotní potíže a případné hospitalizace uživatele.

• Prosíme, aby jídlo, které návštěvy nechávají ve společných lednicích pro své blízké, viditelně a čitelně označili jménem uživatele a datem uložení.
• Sprchy, koupelny a poskytované služby v Domově (např. stravování a praní prádla) jsou určené pouze uživatelům Domova.

• Prosíme o dodržování návštěvních hodin - ty jsou každý den od 8.30 do 18.30 hodin (v jiných časech jen po dohodě s vedením zařízení).

• Do Domova se nepovoluje vnášet nebezpečné předměty (nože, zbraně, výbušniny, jedy apod.).

• Návštěvy, jejichž vzhled svědčí o celkové zanedbanosti a které znečišťují nebo poškozují prostory či zařízení Domova svým jednáním nebo oděvem (případně parazitní nákazou), stejně tak jako návštěvy pod vlivem alkoholu či návykových látek, nebudou do Domova vpuštěny či budou vykázány.

• Pokud je návštěva s poskytovanou službou nespokojena, prosíme, aby si nestěžovala službu konajícímu personálu. Ten nemá pravomoc tyto problémy řešit. Drobné připomínky k ošetřovatelské péči je možno adresovat vedoucí zdravotního úseku či hlavní směnové sestře. Připomínky k práci pečovatelů je nutno obrátit na hlavního pracovníka přímé péče. Využít můžete formuláře stížností viditelně umístěných na nástěnkách v přízemí i prvním patře. Na těchto nástěnkách je uveden i postup, kterým lze stížnost adresovat kompetentním osobám.

• S ústními stížnostmi, pochvalami a případnými náměty ke zkvalitnění poskytované služby se návštěvy mohou obrátit na vedoucí sociální služby, případně přímo na ředitele zařízení.

• Děkujeme za pochopení, bezproblémový průběh návštěv, který pomáhá vytvářet příjemné a bezpečné prostředí a je důležitou součástí života našich obyvatel.

Za správnost: Mgr. Jan Vavřík, Mgr. Kristína Strouhalová

Účinnost od: 1. 6. 2016